Onze organisatie

De Van Doorn Stichting is op 26 oktober 2001 opgericht. Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan jonge mensen in ontwikkelingslanden, waarvan de ouders of verzorgers niet de financiële middelen hebben om hun kinderen laten leren.

Alle inkomsten van de Stichting – die hoofdzakelijk bestaan uit subsidies, donaties en andere giften (bijv. erfenissen en legaten) - worden aangewend voor het primaire doel; het financieren van de beroepsopleiding van jongeren of het financieel bijdragen aan kleine projecten. De Stichting heeft een bestuur, bestuursadviseurs en contactpersonen in de concentratielanden die allen werken als vrijwilliger. Geen van hen ontvangt een honorarium of een vergoeding voor reis- of verblijfskosten.

Bestuur
Het bestuur (bestaande uit zes bestuursleden) vergadert minimaal eens per drie maanden en bespreekt dan de uitvoering van het beleid, identificeert acties en strategieën en verdeelt de acties voor de uitvoering. 

Aanvragen voor studiefinanciering en projectfinanciering worden niet in de bestuursvergaderingen besproken. Hiervoor worden twee keer per jaar (in juni en oktober) alle in de daaraan voorafgaande maanden ontvangen aanvragen (voor studiefinanciering en projectfinanciering) doorgestuurd naar de bestuursleden die dan een beoordeling / score geven. Afhankelijk van de totaalscore / beoordeling worden aanvragen goed- of afgekeurd.

Aanvragen voor studie- en projectfinanciering worden door het secretariaat van de Stichting gemanaged. Het bestuur wijst op basis van beschikbare capaciteit een bestuurslid aan die de verantwoording op zich neemt voor de uitvoering van de benodigde technische assistentie, fondsenwerving dan wel monitoring.

Intermediairs
Ten behoeve van een goede en duidelijke communicatie en ter voorkoming van corruptie en malversaties worden in het geval van studiefinanciering contactpersonen bij de betreffende onderwijsinstellingen geïdentificeerd. Deze contactpersonen wordt gevraagd om een oordeel te geven over de urgentie van de studiefinanciering en om de Stichting te informeren over de inschrijving en vorderingen van de opleiding van een student. De vergoeding voor de studie wordt rechtstreeks aan de onderwijsinstelling overgemaakt, in lokale valuta via de bank van de instelling.

In het geval van projectfinanciering worden contactpersonen bij lagere overheden geïdentificeerd. Via deze contactpersonen wordt de lokale overheid gevraagd om instemming met de beoogde projectactiviteit. De vergoeding wordt in principe rechtstreeks aan de leveranciers van de goederen overgemaakt, in lokale valuta via de bank van de leverancier.

>> LEES MEER over onze ambities en beleid 2017-2021